definities 2018-2019

Verzuim, thuiszitters en vrijstellingen

'Voor iedere kind en/of jongere wordt een passende oplossing gezocht om verzuim te stoppen, uitval te voorkomen en de kans op een startkwalificatie te vergroten.'

de kerntaken van lvs

Toezicht houden op de naleving van de bepalingen in de Leerplichtwet en voorkomen van schooluitval van leerlingen tot 23 jaar zonder startkwalificatie.

wettelijk te melden verzuim

De school is op grond van de Leerplichtwet verplicht (vermoedelijk) ongeoorloofd verzuim te melden als een leerling gedurende een periode van vier opeenvolgende lesweken zestien uren van de les-praktijktijd zonder geldige reden heeft verzuimd.

De Leerplichtwet onderscheidt verschillende vormen van wettelijk verzuim:

Absoluut verzuim: 
Van absoluut verzuim is sprake als een leer- of kwalificatieplichtig(e) kind/jongere niet ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en geen vrijstelling heeft van de leerplichtwet.

Relatief verzuim:
Van relatief verzuim is sprake als de leer-of kwalificatieplichtige leerling wel op een school of onderwijsinstelling staat ingeschreven maar deze niet of niet regelmatig bezoekt en/of regelmatig te laat op school of in de les verschijnt.

Luxe verzuim:
Luxe verzuim betekent dat ouders hun kind  buiten de schoolvakantie om meenemen op vakantie zonder dat de directeur van de school of de consulent van LVS hiervoor toestemming heeft verleend.

Langdurig relatief verzuim :
Van langdurig relatief verzuim is sprake als de leer-of kwalificatieplichtige leerling die ingeschreven staat op een school of onderwijsinstelling en zonder geldige reden meer dan vier weken niet naar school gaat.  Het gaat dus om leerlingen die niet over een vrijstelling van de leerplichtwet (o.g.v. artikel 5, 5a of 15 Lpw) beschikken en ook niet zijn vrijgesteld van geregeld schoolbezoek (o.g.v. art. 11 Lpw).

Thuiszitter:
Een thuiszitter is een leer-of kwalificatieplichtige kind/jongere die:

 • vier weken of langer niet naar school gaat;
 • geen vrijstelling heeft in gevolge de leerplichtwet;
 • niet ziek is;
 • wel ziek is, maar conform Plan van Aanpak protocol in staat is om (gedeeltelijk) naar school te gaan

De groep thuiszitters wordt gevormd door de langdurig relatief verzuimers en de absoluut verzuimers.

De Methodische Aanpak Schoolverzuim:
De MAS vloeit voort uit een gezamenlijke visie vanuit diverse partners (Ingrado, Raad voor de Kinderbescherming, OM, VNG) met betrekking tot de aanpak van schoolverzuim. In deze visie staat niet de strafrechtelijke kant centraal, maar wordt primair ingezet op preventie en vrijwillige (jeugd)hulp.

Toelichting vervangende leerplicht en vrijstellingen per wetsartikel

 • artikel 3a: Het gaat om kinderen vanaf 14 jaar die problemen hebben in het volledig dagonderwijs. Via een aangepast onderwijsprogramma kunnen deze kinderen weer instromen in het reguliere dagonderwijs. Een belangrijk onderdeel van het aangepaste leertraject is praktijk- en algemeen vormendonderwijs. 
 • artikel 3b: Het volgen van kwalificerend onderwijs in het laatste jaar van de leerplicht aan een instelling (MBO). Wordt alleen verleend als is komen vast te staan dat er in het volledig dagonderwijs geen andere oplossingen voor vervulling van de leerplicht is. 
 • artikel 5 onder a: Wanneer een jongere vanwege lichamelijke- of psychische gronden geen onderwijs kan volgen, is een beroep op vrijstelling op de inschrijvingsplicht mogelijk volgens artikel 5 onder a. 
 • artikel 5 onder b: Wanneer tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen zijn, kan beroep gedaan worden op artikel 5, onder b.
 • artikel 5 onder c: Wanneer een jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze geregeld bezoekt, kan beroep gedaan worden op een vrijstelling. 
 • artikel 5a: Als een jongere zijn/haar ouders (of verzorgers) volgt in een trekkend bestaan kan er, onder bepaalde voorwaarden, beroep gedaan worden op deze vrijstelling. 
 • artikel 11 lid g: In bepaalde situaties kan verlof aangevraagd worden op basis van andere gewichtige situaties. Dit zijn situaties die buiten de wil of invloedsfeer van de ouders en/of leerling liggen. Hierbij moet gedact worden aan bijvoorbeeld verhuizing, huwelijk, jubileum of overlijden. Het hoofd van een school/instelling neemt een besluit over een verlofaanvraag voor ten hoogste 10 schooldagen binnen één schooljaar. Als dit aantal wordt overschreden behandelt LVS de verlofaanvraag. Dit is een wettelijke bevoegdheid. 
 • artikel 15: Vrijstelling vanwege het volgen van ander onderwijs voor kwalificatieplichtige jongeren. Vrijstelling op basis van dit artikel is mogelijk wanneer aangetoond wordt dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet.  

voortijdig schoolverlater

Voortijdig schoolverlaters zijn jongeren tussen de 12 en 23 jaar die het onderwijs verlaten zonder dat zij een startkwalificatie hebben behaald, dat wil zeggen ten minste een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een mbo niveau 2. 

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2018-2019