hoofdstuk 3

Vrijstellingen en thuiszitters

Leerplicht Voortijdig Schoolverlaten (LVS) wil dat elk kind en jongere die het kan, daadwerkelijk naar school gaat en een startkwalificatie haalt. Het is belangrijk dat kinderen die naar school kunnen, ook naar school gaan.

Binnen de leerplichtwet is echter een aantal vormen van vrijstelling mogelijk: vervangende leerplicht, vrijstelling van inschrijving, vrijstelling van geregeld schoolbezoek en vrijstelling wegens het volgen van ander onderwijs.

LVS wil dat elk kind en jongere die het kan, naar school gaat en een startkwalificatie haalt. Als dit niet lukt, gaan we in nauwe samenwerking met ouders en netwerkpartners opzoek naar een ander passend traject.

'Bij de behandeling van een beroep op vrijstelling van de leerplichtwet maakt LVS altijd een afweging tussen de reden van de aanvraag en het onderwijsbelang van het kind.'

aantal thuiszitters

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Alle scholen in Nederland hebben zorgplicht. Dat betekent dat zij er verantwoordelijk voor zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende onderwijsplek te bieden. Ondanks de invoering van passend onderwijs, zitten er nog steeds leerlingen thuis zonder onderwijs.

Een thuiszitter is een leerling die langer dan vier weken niet naar school gaat zonder geldige redenen en/of niet ingeschreven staat op een school.

Geen kinderen langer dan drie maanden thuis

Thuiszitterstop: samenwerken aan oplossingen-op-maat voor leerlingen

Tijdens de eerste landelijke Thuiszitterstop in 2016 legden drie ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de raden voor het primair en het voortgezet onderwijs in een Pact afspraken vast om het aantal thuiszittende leerlingen terug te brengen. Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten ZHZ (LVS) sloot zich daar samen met onder meer gemeenten, onderwijs, jeugdteams, jeugdgezondheidszorg en ouderorganisaties in onze regio van harte bij aan. Daarom werd ook een regionale thuiszitterstop voor Zuid-Holland Zuid gehouden waar het thuiszitterspact werd getekend door veel partners in de keten. Manager Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Reimke Hitimana-Willemze en coördinator Jan-Willem Koene belichten wat er het afgelopen jaar is bereikt.

'Alle betrokken organisaties doen hun uiterste best', vertellen Reimke en Jan-Willem. ‘Maar scholen, samenwerkingsverbanden, leerplichtorganisaties en andere partners is niets menselijks vreemd. Zo kan het gebeuren dat de aandacht voor afwezigheid verslapt of dat organisaties naar elkaar verwijzen. Dan komen er ondanks alle goede bedoelingen toch leerlingen tussen wal en schip. Om dat te voorkomen, om duidelijk te maken wie op welke momenten knopen doorhakt en regio’s te stimuleren extra aandacht aan thuiszitters te besteden, werd in 2016 de eerste landelijke thuiszitterstop gehouden.’

Schijnwerpers
'Natuurlijk is het niet zo dat het na zo’n top gelijk beter gaat met de kinderen. Maar door de schijnwerpers op het onderwerp te richten en er op te blijven hameren dat thuiszitten niet acceptabel is, zijn we er van overtuigd dat we binnen enkele jaren sneller tot oplossingen voor individuele leerlingen komen. Daarvoor is het noodzakelijk dat scholen, kinderen, ouders, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, LVS en andere betrokkenen samenwerken en hun kwaliteiten bundelen. Je kunt in je eigen pannetje blijven roeren, maar een grote pan is veel effectiever. Partijen moeten elkaar informeren en adviseren, een stukje over de grens van hun eigen expertise kijken en andere organisaties ook een rol gunnen op hun terrein om zo gezamenlijk tot oplossingen-op-maat te komen.’

Oliemannetje
‘Een beetje koudwatervrees is best begrijpelijk en elkaar bevragen is nog niet gebruikelijk. Daarom betekent het voor ons allemaal dat we uit onze comfort zone moeten komen. Dat is best lastig en heeft tijd nodig. Natuurlijk moeten ook wijzelf laten zien wat we doen en anderen gelegenheid geven mee te kijken. Al onze consulenten volgden daarom het afgelopen jaar een driedaagse training over samenwerken en adviseren. Daarnaast brengen wij als een soort oliemannetje kinderen, ouders en organisaties bij elkaar en stimuleren wij die samenwerking. Onder meer met een jaarlijkse regionale thuiszitterstop en nieuwsbrieven met cijfers, weetjes, ontwikkelingen en successen. De eerste twee nieuwsbrieven zijn inmiddels verschenen.’

Ambassadeurs van samenwerking
‘Gelukkig zijn de betrokkenen het eens over het nut van deze aanpak. Ze zijn dan ook gemotiveerd en zien naast de voordelen inmiddels ook resultaten. Een voorbeeld daarvan is dat de wens om lestijdvermindering in het primair en voortgezet onderwijs mogelijk te maken in augustus door een wetswijziging in vervulling is gegaan. Daardoor kunnen we echt maatwerk bieden aan leerlingen. Wij blijven net als het afgelopen jaar ook de komende jaren als een soort ambassadeurs van samenwerking aan de boom schudden om te zorgen dat de aanpak zich op een positieve manier als een olievlek verspreidt. Wie mogelijkheden ziet voor verbeteringen nodigen we van harte uit het ons te laten weten, zodat we alle leerlingen in onze regio het passende onderwijs en de ondersteuning kunnen bieden waar ze recht op hebben.’

Kernpunten van het Thuiszitterspact
In het Pact is in 2016 vastgelegd dat de betrokken organisaties eraan werken dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs of zorg. Daarnaast stimuleren de initiatiefnemers gemeenten en samenwerkingsverbanden in alle regio’s om een sluitende thuiszittersaanpak te realiseren. Zo’n aanpak omvat in elk geval afspraken over doelen voor de reductie van het aantal thuiszitters, samenwerking met de zorg, maatwerk voor kinderen en ‘doorzettingsmacht’.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd