De cijfers in dit jaarverslag zijn gebaseerd op de artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 rapportage oftewel leerplichttelling. Het betreft het aantal personen waarbij sprake is geweest van verzuim, vrijstelling, Halt-verwijzing, proces-verbaal, thuiszitten of voortijdig schoolverlaten. De cijfers van de afgelopen twee schooljaren zijn in dit jaarverslag bijgewerkt naar de nieuwe gemeente indeling die we anno 2019 hebben. De informatie van dit jaarverslag staat ook op waarstaatjegemeente.nl.

ik snap het
hoofdstuk 1

Toezicht op naleving van de leerplichtwet

Inleiding

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) is een gemeenschappelijke dienst voor de 10 gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid. LVS beschermt het recht op onderwijs voor alle kinderen en draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk jongeren, die daartoe in staat zijn, het onderwijs met een startkwalificatie verlaten. Dit doet LVS in samenwerking met de scholen, samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, Stichting Jeugdteams, Jeugdbescherming, Jeugdgezondheidszorg, de Raad voor de Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. Hierbij wordt geprobeerd het verzuim van kinderen zoveel mogelijk te voorkomen, vroegtijdig te reageren op beginnend verzuim en in samenwerking met de partners terugkeer naar school zoveel mogelijk te realiseren.

Leerplichtwet

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit en voor kinderen van asielzoekers en vluchtelingen. Leerplicht betekent dat degene die het gezag over een jongere uitoefent verplicht is er voor te zorgen dat de jongere als leerling van een school staat ingeschreven en deze school na inschrijving geregeld bezoekt.

Kwalificatieplicht
Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de dag waarop de leerling 18 jaar wordt. Totdat een van deze twee momenten is bereikt, is de leerling kwalificatieplichtig en is de Leerplichtwet 1969 van toepassing. De kwalificatieplicht geldt niet als de jongere een diploma of getuigschrift van een praktijkschool heeft of het voortgezet speciaal onderwijs heeft gevolgd in de uitstroomprofielen arbeid of dagbesteding.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie’ voortijdig schoolverlaten
Naast de leerplichtwet voert LVS ook de RMC-functie uit. Deze staat voor ‘Regionale Meld- en Coördinatiefunctie’ voortijdig schoolverlaten. Het betreft hier jongeren van 18 tot 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie behaald hebben. Doel van de RMC-wetgeving is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken.

Leerplichtwet
Kinderen mogen vanaf 4 jaar een school bezoeken. Vanaf de eerste dag van de maand na hun 5e verjaardag hebben kinderen de plicht om naar school te gaan. Deze plicht duurt tot het schooljaar waarin ze 16 jaar worden.

Kwalificatieplicht
Jongeren tussen de 16 en 18 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit houdt in dat zij hun startkwalificatie moeten behalen. Een startkwalificatie is een MBO niveau 2 diploma of een HAVO of VWO diploma.

RMC-Functie
Jongeren tussen 18 en 23 jaar die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie hebben.

Leerplichtadministratie

Op grond van de leerplichtwet is LVS verplicht een leerplichtadministratie bij te houden met basisgegevens over alle leer-en kwalificatieplichtigen die wonen in de tien gemeenten in de regio. Scholen geven op grond van de leerplichtwet in- en uitschrijvingen van leerlingen binnen zeven dagen door aan het basisregister onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze gegevens verstrekt DUO vervolgens aan LVS. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gemeentelijke Basis Registratie Personen (BRP). De schoolgegevens van alle leer- en kwalificatieplichtige kinderen/jongeren uit de regio worden door LVS vastgelegd in een geautomatiseerd registratiesysteem: leerplicht basisadministratie (LBA). Het registratiesysteem van LVS is gekoppeld aan de gemeentelijke BRP van de tien gemeenten van de regio ZHZ. Wanneer een leer- of kwalificatieplichtig kind woonachtig in de regio niet ingeschreven staat op een school,  krijgt LVS een melding.

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2019-2020