De cijfers in dit jaarverslag zijn gebaseerd op de artikel 25 van de Leerplichtwet 1969 rapportage oftewel leerplichttelling. Het betreft het aantal personen waarbij sprake is geweest van verzuim, vrijstelling, Halt-verwijzing, proces-verbaal, thuiszitten of voortijdig schoolverlaten. De cijfers van de afgelopen twee schooljaren zijn in dit jaarverslag bijgewerkt naar de nieuwe gemeente indeling die we anno 2019 hebben. De informatie van dit jaarverslag staat ook op waarstaatjegemeente.nl.

ik snap het
hoofdstuk 4

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie

Naast de leerplichtwet voert LVS in mandaat van de centrumgemeente Dordrecht de RMC-functie uit. Dit staat voor Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.

Doel van de RMC-functie is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs –en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het gaat om jongeren van 18 tot 23 jaar. De doelgroep van RMC is met ingang van 2019 uitgebreid met uitstromers uit het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs. Dit staat in de nieuwe wet “regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie".

De RMC-functie bestaat daarmee uit:

  • Monitoring: een sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar die nog geen startkwalificatie behaald hebben en 16- en 17-jarige uitstromers uit het praktijk onderwijs en het voorgezet speciaal onderwijs.
  • Coördineren en initiëren van samenwerking tussen alle belangrijke partijen die te maken hebben met deze jongeren en het onderhouden van dit netwerk.
  • Doorverwijzen: benaderen en zorg dragen voor begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen, gericht op terugleiden naar school, naar werk of een combinatie daarvan.

Sluitende melding en registratie van alle jongeren tussen 18 en 23 jaar

Scholen zijn verplicht om jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar zonder startkwalificatie en die van hun opleiding uitgeschreven of verwijderd zijn te melden bij LVS. Om deze jongeren te  kunnen blijven monitoren is een goed registratiesysteem noodzakelijk.  LVS registreert (potentiële) voortijdige schoolverlaters van de tien gemeenten in de regio ZHZ en zorgt ervoor dat ze via een passend onderwijstraject alsnog een startkwalificatie halen. 

Coördineren en initiëren van samenwerking

RMC regio ZHZ is één van de 39 RMC-regio's. Gemeenten en onderwijspartners nemen gezamenlijk deel aan het regionaal bestuurlijk overleg en werken samen aan het voorkomen en verminderen van voortijdig schoolverlaten en ongeoorloofd verzuim in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. De contactgemeente is de gemeente Dordrecht. In de RMC-regio ZHZ zijn de RMC-taken door de contactgemeente Dordrecht gemandateerd aan de Dienst. De contactschool is het ROC Da Vinci College.

In de (vervolg) Aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie is ten aanzien van het regionaal bestuurlijk overleg het volgende opgenomen: "Burgemeester en wethouders in een regio en instellingen, scholen en organisaties voeren regionaal bestuurlijk overleg over het regionaal programma en de uitvoering en financiering van de daarin opgenomen maatregelen. Bij het overleg worden tevens de domeinen arbeid en zorg betrokken." Dit artikel is opgenomen om te verzekeren dat het regionaal overleg vsv wordt uitgebreid met partijen uit de domeinen arbeid en zorg. Het doel hiervan is dat in elke regio de basis aanwezig is om een sluitend regionaal vangnet te vormen om maatschappelijke uitval van jongeren te voorkomen. De oproep van de wetgever is herkenbaar. De VSV populatie verandert. We zien bij meer jongeren een opeenstapeling van (zorg)problemen waardoor zij uitvallen of dreigen uit te vallen en ook niet voor elke jongere is het behalen van een startkwalificatie weggelegd. Dat betekent dat meerdere partijen zich op verschillende momenten met de ondersteuning van deze jongeren bezighouden. Bij aanvang van de huidige vsv-programma van schooljaar 2017 tot en met 2020 is daarom stilgestaan bij de samenstelling van het regionaal overleg. Dit heeft er toe geleid dat ook vertegenwoordigers van beide arbeidsmarkt-regio's Gorinchem en Drechtsteden deelnemen in het regionaal vsv overleg. Daarnaast worden periodiek themagerichte bijeenkomsten gehouden met vertegenwoordigers van andere beleidsterreinen. Doel is enerzijds te verdiepen op voor vsv relevante onderwerpen en anderzijds elkaar beter te leren kennen.

Jeugdzorg of maatschappelijke ondersteuning maakt (nog) geen vast deel uit van het bestuurlijk overleg. Door hen te laten aansluiten op de aanpak van vsv kunnen problemen eerder gesignaleerd worden en krijgen jongeren sneller hulp. Het onderwijs kan een deel van deze ondersteuning zelf bieden (passend onderwijs). Maar naast het onderwijs hebben gemeenten eveneens een belangrijke taak in het bieden van jeugdhulp. Jongeren die zijn uitgevallen en eerst behoefte hebben aan jeugdhulp voordat ze weer terug kunnen naar het onderwijs, kunnen op deze manier sneller worden geholpen. In het bestuurlijk overleg kunnen bestuurlijke dillema's worden geadresseerd. Bijvoorbeeld over passend onderwijs in de overgang van VMBO naar MBO, over jongeren met schulden, over coördinatieproblemen tussen jeugdhulp en onderwijs of over het inzetten van jeugdarts/verpleegkundigen boven 18 jaar voor schoolziekteverzuim. Omdat er vele zorgpartners kunnen zijn is wanneer afgesproken op basis van een inhoudelijk vraagstuk of dilemma een zorgpartner uit te nodigen voor het regionaal overleg.

De tabel laat zien dat we aan het begin van schooljaar 2018-2019 683 nieuwe VSV'ers hadden in onze regio. Deze waren voornamelijk afkomstig uit het MBO. Met 1,8% voortijdig schoolverlaters doet onze regio het net iets beter dan landelijk (1,9% vsv-ers). Percentueel is de uitval bij MBO-2 opleidingen het hoogst. In absolute aantallen komen de meeste voortijdig schoolverlaters van een MBO-4 opleiding.

In de groep voortijdig schoolverlaters zien we een relatief groot aantal dat te maken heeft met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. We zien tevens een toename van multi-problematiek.

Voortijdig schoolverlaters kunnen gebruikmaken van het aanbod van LVS, zie ook hoofdstuk 3. Ze worden benaderd in het kader van de zomeractie, worden thuis bezocht en kunnen indien nodig begeleiding krijgen van een matchmaker.

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2019-2020