voorwoord

Door onderwijs kunnen kinderen zich ontplooien en ontwikkelen

Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2018-2019 van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (ZHZ). LVS beschermt het leerrecht van de kinderen en jongeren in de regio. Dit doet LVS in samenwerking met de scholen, de samenwerkingsverbanden passend onderwijs, de partners in het sociale domein en het Openbaar Ministerie. Ook in schooljaar 2018-2019 is er onverminderd aan gewerkt te voorkomen dat kinderen en jongeren geen onderwijs volgen.

LVS streeft ernaar dat kinderen gezond opgroeien, hun schoolloopbaan goed doorlopen en deze zoveel mogelijk afsluiten met een startkwalificatie. Door onderwijs kunnen kinderen zich ontplooien en ontwikkelen.

Als samenleving investeren we door middel van onderwijs in de toekomst van onze kinderen en daarmee ook in de samenleving zelf. In de tien gemeenten in de regio wordt al jaren op uniforme wijze uitvoering gegeven aan het tegengaan van schoolverzuim en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Het is belangrijk ons te realiseren dat het met de schoolloopbaan van de meeste kinderen en jongeren in de regio goed gaat: zij spijbelen niet of nauwelijks, behalen hun diploma en bereiken een startkwalificatie of meer. Er is een beperkt deel dat een minder succesvolle schoolloopbaan heeft. Gezamenlijk streven wij ernaar dat ook deze kinderen en jongeren het best mogelijke uit zichzelf halen, zich ontwikkelen en een plek in onze samenleving vinden. Vroegtijdige signalering en interventies zijn daarbij belangrijk.

Wij zetten ons in voor het recht van ieder kind op onderwijs en ontwikkeling. Elk kind verdient de kans om zich naar vermogen voor te bereiden op een maatschappelijk onafhankelijke positie. Het onderwijs haalt het beste uit kinderen, daagt talenten uit en kan achterstanden verkleinen.

De ontwikkelingen en behaalde resultaten van LVS in het schooljaar 2018-2019 vindt u in dit jaarverslag. De cijfers in dit verslag zijn gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven leerplichttellingen voor de regio. De opgaven per gemeente zijn als bijlage bij het jaarverslag gevoegd.

Dorien Zandvliet,
Lid Dagelijks Bestuur
Portefeuillehouder Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2018-2019