Definitie vrijstellingen:

 • Vervangende leerplicht artikel 3a
  Het gaat om jongeren vanaf 14 jaar die problemen hebben in het volledig dagonderwijs. Via een aangepast onderwijsprogramma kunnen deze jongeren weer instromen in het reguliere dagonderwijs. Een belangrijk onderdeel van het aangepaste leertraject is praktijk- en algemeen vormendonderwijs. 
 • Vervangende leerplicht artikel 3b
  Het volgen van kwalificerend onderwijs in het laatste jaar van de leerplicht aan een instelling (MBO). Wordt alleen verleend als is komen vast te staan dat er in het volledig dagonderwijs geen andere oplossingen voor vervulling van de leerplicht is. 
 • Artikel 5 onder a:
  Wanneer een jongere vanwege lichamelijke- of psychische gronden geen onderwijs kan volgen, is een beroep op vrijstelling op de inschrijvingsplicht mogelijk volgens artikel 5 onder a. 
 • Artikel 5 onder b:
  Wanneer tegen de richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen onderscheidenlijk instellingen waarop de jongere geplaatst zou kunnen worden, overwegende bedenkingen zijn, kan beroep gedaan worden op artikel 5, onder b.
 • Artikel 5 onder c
  Wanneer een jongere als leerling van een inrichting van onderwijs buiten Nederland staat ingeschreven en deze geregeld bezoekt, kan beroep gedaan worden op een vrijstelling. 
 • Artikel 15
  Vrijstelling vanwege het volgen van ander onderwijs voor kwalificatieplichtige jongeren. Vrijstelling op basis van dit artikel is mogelijk wanneer aangetoond wordt dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet.