Hoofdstuk 1

Het beschermen van leerrecht en ontwikkeling

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) beschermt het recht op onderwijs voor alle kinderen in de regio Zuid-Holland Zuid en draagt er zorg voor dat zoveel mogelijk jongeren, die daartoe in staat zijn, het onderwijs met een startkwalificatie verlaten.

LVS doet dit door het houden van toezicht op naleving van de Leerplichtwet en door voortijdig schoolverlaters te ondersteunen en te begeleiden naar onderwijs, arbeidsmarkt of de meest passende plek in de samenleving. In de ondersteuning staan de situatie en mogelijkheden van het kind of de jongere centraal. LVS kijkt naar wat passend is en werkt intensief samen met ouders, de jongeren en partners in de domeinen zorg, veiligheid, onderwijs en arbeid. De kennis die LVS opdoet, wordt gedeeld met gemeenten en wordt besproken met ketenpartners. Zo maken we gezamenlijk een beter vangnet dat (school)uitval voorkomt.

Aantal leerplichtige en kwalificatieplichtige  jongeren van 5 tot 18 jaar die op 1 oktober 2019 waren ingeschreven in de BRP van de 10 gemeenten in de regio ZHZ:

De wettelijke kaders

LVS voert de Leerplichtwet en RMC-taak uit voor 10 gemeenten in de regio ZHZ.


Leerplichtwet
Kinderen mogen vanaf 4 jaar een school bezoeken. Vanaf de eerste dag van de maand na hun 5e verjaardag hebben kinderen de plicht om naar school te gaan. Deze plicht duurt tot de dag dat ze een startkwalificatie hebben gehaald, of tot de dag waarop ze 18 jaar worden.

RMC-Functie
Doel van de RMC-wetgeving is het scheppen van voorwaarden voor jongeren om de voor hen hoogst haalbare en meest passende onderwijs- en/of arbeidsmarktpositie te bereiken. Het betreft hier jongeren van 18 tot 23 jaar zonder een startkwalificatie.


Op grond van de Leerplichtwet is LVS verplicht een leerplichtadministratie bij te houden met basisgegevens over alle leer-en kwalificatieplichtigen die wonen in de 10 gemeenten in de regio. Van al deze jongeren wordt gemonitord of ze een schoolinschrijving hebben en of ze een startkwalificatie hebben behaald. De jongeren komen onder andere door verzuim of een ontbrekende schoolinschrijving bij LVS in beeld.

Scholen geven op grond van de Leerplichtwet in- en uitschrijvingen en aan- en afwezigheid van leerlingen door aan het basisregister onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze gegevens verstrekt DUO vervolgens aan LVS.

LVS zet zich in voor het recht van ieder kind op onderwijs en ontwikkeling. Ieder kind verdient de kans om zich naar vermogen voor te bereiden op een maatschappelijk onafhankelijke positie.

Wanneer een jongere met plezier naar school gaat en volgens het boekje zijn diploma’s haalt, vergroot het daarop zijn kansen. De voorwaarde hiervoor is een goed pedagogisch schoolklimaat. Een schoolklimaat met voldoende aandacht voor de leerlingen en kwalitatief goede lessen, gegeven door professionele docenten, met maatwerk voor leerlingen die dat nodig hebben. Een klimaat dat aandacht heeft voor een leerling die er (even) niet is en waarin kwetsbare leerlingen extra en de juiste begeleiding krijgen.

Door schoolverzuim en schooluitval eerder te signaleren, kunnen we kinderen en jongeren in een eerder stadium motiveren terug naar school te gaan en de 'schade' beperken. In de gesprekken met het onderwijs blijft LVS daarom het belang benadrukken van het tijdig melden van schoolverzuim of uitval.

Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten is onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd