voorwoord

Onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van een kind

Voor u ligt het jaarverslag van het schooljaar 2019-2020 van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS), onderdeel van de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

Het schooljaar 2019-2020 was, net als voor iedereen, een bijzonder jaar voor LVS. Nooit eerder hadden we met een algehele sluiting van scholen te maken. En nooit eerder werd landelijk bepaald dat scholen ongeoorloofd verzuim niet hoefden te melden. Het aantal meldingen van relatief verzuim (veelvuldig te laat komen, spijbelen) was als gevolg van het landelijke verzuimbeleid in de periode van afstandsonderwijs laag. De verzuimcijfers van dit schooljaar zijn niet vergelijkbaar met andere jaren. We hebben daarom in dit jaarverslag slechts beperkt vergelijkingen met voorgaande jaren opgenomen. LVS heeft zich snel aangepast aan de nieuwe omstandigheden door enerzijds proactief met scholen, kinderen en ouders, Jong JGZ en jeugdteams contact te onderhouden en anderzijds zich in te zetten voor diverse GGD-taken in de COVID-19 bestrijding.

In het schooljaar 2019-2020 werden de eerste gevolgen zichtbaar van de pandemie op de arbeidsmarkt. Voortijdig schoolverlaters krijgen het naar verwachting de komende jaren moeilijker dan ooit. LVS spant zich samen met arbeidsmarktpartners in om deze groep nu extra te steunen, onder andere door meer inzet van zijn matchmakers.

Het coronavirus zal ook gedurende het schooljaar 2020-2021 van invloed zijn op het onderwijs en de werkzaamheden van LVS. Wij blijven ons samen met de scholen, ouders, leerlingen en partners inzetten voor het voorkomen van schooluitval. LVS is partner van de gemeenten in Zuid-Holland Zuid als het aankomt op het vroegtijdig signaleren van jeugdproblematiek. LVS is tevens partner van gemeenten en hun sociale diensten in het begeleiden van jongeren naar de arbeidsmarkt. Zo dragen we bij aan een gezonde samenleving en het, waar mogelijk, voorkomen van jeugdzorg- en uitkeringslasten.

De behaalde resultaten van LVS in het schooljaar 2019-2020 vindt u in dit jaarverslag. De cijfers in dit jaarverslag zijn gebaseerd op de wettelijk voorgeschreven leerplichttellingen voor de regio. Het aantal betreft het aantal unieke leerlingen. Het geeft geen inzicht in het aantal keren dat een leerling door school gemeld werd. Het gebeurt dat een leerling in een schooljaar meerdere keren gemeld wordt voor verzuim.

De opgaven per gemeente zijn als bijlage bij het jaarverslag gevoegd.

Peter Heijkoop
Lid Algemeen Bestuur
Portefeuillehouder Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten
Dienst Gezondheid & Jeugd ZHZ

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2019-2020