Hoofdstuk 1

LVS helpt, nu en in de toekomst

Dat LVS helpt, nu en in de toekomst is hiervoor al enkele keren aangestipt, maar hoe doen we dat precies?

LVS houdt toezicht op naleving van de Leerplichtwet. We beschermen het recht op onderwijs voor alle kinderen in de regio Zuid-Holland Zuid. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk jongeren een startkwalificatie behalen, ofwel het minimale onderwijsniveau dat de wetgever nodig vindt om serieus kans te maken op duurzaam geschoold werk in Nederland, zoals een diploma Havo, VWO, MBO niveau 2 of hoger.

LVS werkt hierbij intensief samen met ouders, leerlingen en partnerorganisaties op het gebied van zorg, veiligheid, onderwijs en arbeid. Gezamenlijk vormen we een vangnet dat (school)uitval zoveel mogelijk voorkomt. Wanneer dit niet lukt, ondersteunt en begeleidt LVS voortijdige schoolverlaters naar ander onderwijs, naar een baan of naar de meest passende plek in de samenleving.

Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige jongeren in Zuid-Holland Zuid (5 tot 18)

LVS en de wet
LVS voert de Leerplichtwet (en de bijbehorende Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten) uit voor tien gemeenten in de regio ZHZ.

Daarbij richten we ons op kinderen vanaf 5 jaar die naar school gaan. Vanaf de eerste dag van de maand na hun vijfde verjaardag hebben kinderen de plicht om naar school te gaan. Deze plicht duurt tot de dag dat ze een startkwalificatie hebben gehaald, of tot de dag waarop ze 18 jaar worden. Vanaf dit moment tot de leeftijd van 23 jaar richt LVS zich op ondersteuning bij het behalen van een startkwalificatie.

Volgens de Leerplichtwet houdt LVS een leerplichtadministratie bij met basisgegevens over alle leer-en kwalificatieplichtigen die wonen in de tien gemeenten in de regio. Scholen geven hiervoor op grond van de Leerplichtwet in- en uitschrijvingen en aan- en afwezigheid van leerlingen door aan het basisregister onderwijs (BRON) van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze gegevens verstrekt DUO vervolgens aan LVS. Op deze manier hebben we in beeld of kinderen en jongeren zijn ingeschreven bij een school, of ze verzuimen en of ze een startkwalificatie hebben behaald.

Het aantal kinderen dat niet op een school staat ingeschreven is het afgelopen schooljaar gedaald ten opzichte van het schooljaar daarvoor. In het schooljaar 2020-2021 waren  53 leerlingen niet ingeschreven bij een school. Een jaar eerder waren dat er 64.

Bescherming van leerrecht en ontwikkeling

LVS zet zich in voor het recht van kinderen op onderwijs en ontwikkeling. Want ieder kind verdient de kans om zich naar eigen vermogen voor te bereiden op een maatschappelijk onafhankelijke positie. Jongeren die met plezier naar school gaan en diploma’s halen vergroten hun kansen om deze positie te bereiken. Een belangrijke voorwaarde voor vergroting van deze kansen is het pedagogische schoolklimaat. Een klimaat met aandacht voor leerlingen, met kwalitatief goede lessen van professionele docenten en met maatwerk, extra aandacht en begeleiding voor leerlingen die dat nodig hebben. Door schoolverzuim en schooluitval zo vroeg mogelijk te signaleren, proberen we kinderen en jongeren zo snel mogelijk te motiveren om terug naar school te gaan. We blijven in de gesprekken met het onderwijs daarom het belang benadrukken van tijdige melding van schoolverzuim of uitval.

Campagne voor meer bekendheid LVS

Uit een kleinschalig onderzoek naar de bekendheid van Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten (LVS) kwam naar voren dat een deel van de inwoners in Zuid-Holland Zuid ons niet kent en niet weet wat wij doen en kunnen betekenen. Als we bekend zijn dan is dat meestal als handhaver van de Leerplichtwet, maar zoals in dit jaarverslag is te lezen doen we meer dan dat. 

Handhaving van de leerplichtwet is voor ons slechts een middel om uitval en verzuim te stoppen. Veel liever voorkomen we dit. In mei zijn we daarom gestart met een communicatiecampagne om meer bekendheid te geven aan LVS. Onder ouders, jongeren en kinderen. Zo hebben we onder meer nieuwe en vernieuwde social media met meer en overzichtelijkere informatie. Ook hebben we onze brieven en website aangepast aan taalniveau B1.

In de campagne besteden we onder meer aandacht aan de top 6 van LVS:

  1. Kinderen hebben het recht om te leren en naar school te gaan. Wij beschermen dat recht
  2. Wij zoeken naar oplossingen bij problemen die het volgen van onderwijs in de weg staan
  3. De situatie en mogelijkheden van een kind of jongere staan bij ons altijd centraal
  4. Als speciale hulp nodig is, begeleiden wij naar een geschikte instantie
  5. Bij betrokkenheid van meerdere instanties zorgen wij voor een goede samenwerking
  6. Wij zijn er voor informatie en advies over leerrecht, extra verlof, vrijstelling, schoolverzuim en kwalificatieplicht.

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2020-2021