Opvallend in de cijfers van vrijstellingen is de toename van vrijstellingen volgens artikel 15. Deze vrijstellingen hebben betrekking op kwalificatieplichtige jongeren (16-17 jaar) die vanwege bijzondere omstandigheden op andere manieren onderwijs volgen. Deze jongeren werken bijvoorbeeld of worden intern opgeleid aan de hand van een plan van aanpak. De cijfers geven aan dat meer maatwerk wordt geleverd en dat dit ook makkelijker gaat dan eerder doordat de mogelijkheden op de arbeidsmarkt groter zijn. 

Als we ingaan op de artikelen 5 onder a en b zien we het volgende: 
- 5 onder a. afgegeven vrijstellingen stijgen van 149 naar 170, een toename van 14%. Deze toename lijkt vooral te worden veroorzaakt door mentale problemen die mogelijk voortvloeien uit de periode waarin coronamaatregelen golden, zoals psychische problemen, angsten en dergelijke. 
Daarnaast is ook het aantal vrijstellingen (ingetrokken, ongegrond, afgewezen) toegenomen. Een reden hiervoor kan zijn dat er voor leerlingen toch een passende onderwijsplek werd gevonden. 

-5 onder b. afgegeven vrijstellingen stijgen van 55 naar 70, een toename van 27%. Het is op basis van de beschikbare informatie lastig om deze stijging te verklaren. Door de nieuwe werkwijze hopen we dit aantal terug te dringen en de kinderen die het betreft beter in beeld te krijgen.
Daarnaast is ook hier het aantal vrijstellingen (ingetrokken, ongegrond, afgewezen) toegenomen.