Woord vooraf

Het verhaal achter de cijfers

Na een periode van - voorzichtig uitgedrukt - een ‘ontregeld schoolleven’ door corona-maatregelen voor leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen, heeft de gang van zaken zich in schooljaar 2021-2022 weer enigszins genormaliseerd. 

Dat geldt ook voor Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Zuid-Holland Zuid (LVS) en voor dit jaarverslag. Een jaarverslag dat zoals gebruikelijk informatie bevat over de uitvoering van de Leerplichtwet en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie(RMC) in de regio Zuid-Holland Zuid (ZHZ).

Maar dit is ook een jaarverslag waarin LVS graag ingaat op nieuwe ontwikkelingen en duiding geeft aan het verhaal achter de cijfers. Zo lichten consulenten verschillende onderwerpen toe met praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld als het gaat om preventie, waaraan het afgelopen schooljaar extra aandacht is besteed. Want hoe eerder we erbij zijn en we samen met leerlingen, ouders, scholen en partnerorganisaties kunnen zoeken naar oplossingen, hoe groter de kans op een succesvolle aanpak.

Vanzelfsprekend is onverminderd aandacht besteed aan meldingen van ongeoorloofd schoolverzuim. Daarbij ligt het accent op terugkeer of gedeeltelijke terugkeer naar school. Om de kansen op een succesvolle terugkeer van leerlingen te vergroten, onderzoeken we onder meer de oorzaken van verzuim. Daaruit volgen adviezen en bijvoorbeeld het inschakelen van jeugdhulpinstellingen. Waar nodig wordt handhavend opgereden, bijvoorbeeld via Halt of met een proces-verbaal. 

Met de cijfers besteden we in dit jaarverslag onder meer aandacht aan verzuim van 16 uur in 4 weken, maar ook aan ‘overig’ en ‘luxe schoolverzuim’. Daarnaast zijn we onder meer actief met preventieve acties, advies en vragen en met ontwikkelingen rond de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS). Samen met partners in onder meer het onderwijs en de zorg, ondersteunen we op deze manier gemeenten bij hun opgave om problemen die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling bedreigen vroegtijdig op te sporen en aan oplossingen te werken.

LVS is voor de tien gemeenten in ZHZ uitvoerder en blijft zich in die rol aanpassen aan wensen van gemeenten en ketenpartners. Maar LVS is ook adviseur en voorbereider van nieuw beleid. Op dat vlak lopen we momenteel bijvoorbeeld vooruit op nieuwe wetgeving die is gericht op terugdringing van het aantal vrijstellingen. LVS nam in schooljaar 2021-2022 het initiatief om onze regio hier samen met de samenwerkingsverbanden op voor te bereiden door een nieuwe werkwijze te ontwikkelen. 

Het is mooi om te constateren dat LVS hiermee al inspeelt op deze, maar ook op allerlei andere aandachtspunten die zich voordoen op het gebied van het recht van kinderen en jongeren om te leren en zich te ontwikkelen. Een gebied dat altijd in ontwikkeling is en waaraan LVS graag een bijdrage levert om jongeren te helpen aan een toekomst met perspectief.

Ik wil een ieder die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van kinderen dank zeggen voor de inzet.

Steven van Die
Lid dagelijks bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd, 
portefeuillehouder onderwijs

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2021-2022