Volgens de bepalingen van de Leerplichtwet houdt LVS een leerplichtadministratie bij met basisgegevens over alle leer- en kwalificatieplichtigen die wonen in de tien gemeenten. Voor de verplichte leerplichttelling worden alleen de verzuimmeldingen 16 uur in 4 weken en luxe verzuim geteld. Omdat overig verzuim qua hoeveelheid enorm is toegenomen qua aantal wordt ook daaraan in dit jaarverslag aandacht besteed.

Bij dit jaarverslag zijn de cijfers van de 10 afzonderlijke gemeenten bijgevoegd.

Het leerlingaantal in het schooljaar 2022-2023 is met 432 gestegen tot 68277. Een stijging van 0,6% ten opzichte van het schooljaar ervoor. De meldingen van relatief verzuim laten zien dat scholen veel meer meldingen deden dan vorig schooljaar (+30%). Dat geldt voor alle vormen van verzuim en voor alle onderwijssoorten. Opvallend is ook de toename van het overig verzuim (+52%). Ook hierbij zien we stijging in alle onderwijssoorten.
Een zorgelijke ontwikkeling van verzuim heeft te maken met de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Angsten en depressies lijken steeds vaker voor te komen.

Ook zien we een toename van ‘wetteloosheid’. Dit uit zich onder meer in de stijging van de meldingen luxe verzuim (+14%). Waar ouders voorheen bijvoorbeeld een dag voor de vakantie hun kind lieten verzuimen, zien we dat dit nu meerdere dagen gebeurt, soms oplopend tot een week. Ook gaan gezinnen tussen vakantieweken door op vakantie, met bijbehorend verzuim.