Woord vooraf

Integraal samenwerken om onderwijs voor alle kinderen te beschermen 

Vorig jaar stond op deze plaats in het jaarverslag dat het schoolleven zich met het verdwijnen van de coronamaatregelen leek te normaliseren. De hoop en verwachting waren dat we snel zouden komen tot een situatie waarin leerlingen weer op de min of meer gebruikelijke manier verder konden gaan met leren en ontwikkelen.

Maar al snel bleek dat dit in ieder geval gedeeltelijk ongegrond was. Het was de onderwijswereld niet gegeven om de routines weer op de gebruikelijke manier op te pakken. Integendeel. Er tekende zich een duidelijke toename af in schoolverzuim en -uitval. Samen met verschillende andere ontwikkelingen vroegen deze om scherpte en extra aandacht. Een trend die zich in schooljaar 2022-2023 heeft voortgezet.

Zoals gebruikelijk zetten we in dit jaarverslag cijfers over zulke ontwikkelingen op een rij. Dat doen we ook voor de uitvoering van de Leerplichtwet en de Doorstroompuntfunctie (voorheen RMC). Deze cijfers zijn inmiddels eveneens gedeeltelijk terug te vinden via het dashboard verzuim dat in Zuid-Holland Zuid is ontwikkeld en in gebruik is genomen. Ook dit dashboard belichten we op de pagina’s hierachter.

Maar cijfers vertellen natuurlijk nooit het hele verhaal. Daarom lichten we ook andere opvallende ontwikkelingen graag nader toe. Onder meer aan de hand van interviews met ketenpartners. Bijvoorbeeld over achtergronden van verzuim, veroorzaakt door angst, ziekte, depressie en de mentale gezondheid en weerbaarheid van jongeren. Ontwikkelingen die stevige ondersteuning en zorg vaker noodzakelijk maken. Hierin werkt LVS al veel samen met andere partners in de keten om problemen integraal aan te pakken en hiermee de kans op succes flink te vergroten. Een samenwerking die we in de toekomst daarom verder uit willen bouwen.

Uit deze bijdragen van ketenpartners wordt duidelijk dat zulke problemen zich niet altijd eenvoudig laten oplossen. In veel gevallen zijn problemen te complex en te veelomvattend voor leerlingen en hun ouders om er op eigen kracht uit te komen. Dat geldt ook voor scholen en hulpverlenende organisaties. Alleen samen met ouders, jongeren en partners kunnen we voldoende grip krijgen op de toenemende problematiek en komen tot passende oplossingen. Een inspirerend voorbeeld hiervan is de aanpak met vaste schakels in Zwijndrecht die in dit jaarverslag wordt belicht. Hierbij leiden vroege signalering en inschakeling van de juiste disciplines tot successen in de preventieve fase.

De optelsom van ontwikkelingen die om extra aandacht vroegen, leidde tot een fors toegenomen werklast bij LVS. Met name voor de administratie en voor LVS-consulenten. Ook dit aspect komt aan de orde. Waarbij we de gemeenten dank willen zeggen voor het erkennen van de problemen en de bereidheid tijdelijke middelen beschikbaar te stellen.

Persoonlijk wil ik tot slot mijn dank overbrengen aan iedereen die zich het afgelopen schooljaar met hart en ziel heeft ingezet voor alle leerlingen in Zuid-Holland Zuid.

Steven van Die
Lid dagelijks bestuur Dienst Gezondheid & Jeugd, 
portefeuillehouder onderwijs

Jaarverslag Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten 2022-2023